>

Liittyminen ja säännöt


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on MC Universities of Applied Sciences - moottoripyöräkerho ja nimen epävirallinen lyhenne on MC UAS Finland  ja sen kotipaikka on Vantaa, ja toimialueena koko Suomi. Kerhon kieli on Suomi.

 2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun erityisesti moottoripyöräilyyn, sekä kasvattaa moottoripyöräilyyn erityisesti lakien-, asetusten-, liikennesääntöjen hengessä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös kasvattaa jäsenissään moottoripyöräilyn liikennekulttuurin ja -turvallisuuden vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia kuljettajia. Yhdistyksen tavoitteena on edistää ammattikorkeakouluissa työskentelevien verkostoitumista, toisilta oppimista ja työn iloa. Tarkoituksensa ja tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen seminaareja, moottoripyörämatkoja jäsenilleen ja muita vastaavia kerhon toimintaa tukevia tilaisuuksia sekä liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan: ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteätä omaisuutta sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa ammattikorkeakouluissa työskenteleviä sekä niistä eläkkeelle jääneitä henkilöitä, jotka harrastavat moottoripyöräilyä tai ovat siitä kiinnostuneita hyväksyen yhdistyksen säännöt. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hallituksen toimesta hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa maksamalla vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä vuosikokouksessa nimetä pitkäaikainen jäsen, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. 


4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ellei jäsen ennen kuluvan vuoden joulukuun 31. päivää ole maksanut vuosikokouksen määräämää erääntynyttä jäsenmaksua, voidaan hänet katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Tällöin vetoomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä kun erotettu sai tiedon erottamisesta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

5§ LIITYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Vuotuiset jäsenmaksut on maksettava maaliskuun 31 päivään mennessä.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksi (2) - kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, sekä näille mahdollisesti yksi (1) - kolme (3) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan kausi voi kestää enintään kaksi (2) vuotta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii seuraavana puheenjohtajana  sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, vuosikokous valitsee jäsenrekisterinhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt, tai hallitus vuosikokouksen valtuuttamana.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouskutsut lähetetään varsinaisille - ja varajäsenille.   Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja  mukaan luettuna on läsnä. Mikäli joku hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen, osallistuu varajäsen hallituksen kokoukseen.

Hallituksen kokouksissa päätetään kaikki asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävät:

- johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi

- hyväksyä uudet jäsenet ja erottaa jäsenet huomioiden näiden sääntöjen määräykset

- pitää yllä jäsenrekisteriä ja valita jäsenrekisterinhoitaja vuosikokouksen valtuuttamana

- valitsee muut mahdolliset toimihenkilöt vuosikokouksen valtuuttamana

- valitsee rahastonhoitajan ja sihteerin

- vastaa yhdistyksen talouden hoidosta

- valvoo ja tarkistaa yhdistyksen kirjanpitoa

- vahvistaa vuosikokouksessa esille otettavat asiat

- laatii vuosikokoukselle yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta ja menoarvion

- toimeenpanna yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisten kokousten päätökset

- määrätä ja kuuluttaa yhdistyksen kokousten paikka ja aika

Yhdistyksen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettava.


7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, yksin tai sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausunto kirjallisena viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

    9§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu tapahtuu kuin pykälässä (9) on ilmoitettu. Puhetta ylimääräisessä kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Kunnia- ja kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.  Äänien mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

11§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja kannatusjäsenmaksun sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet

9. valitaan jäsenrekisterinhoitaja ja muut toimihenkilöt tai valtuutetaan hallitus

10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljä viikkoa aikaisemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

MC Universities of Applied Sciences ry